GDPR Szabályzat
Személyes adatainak kezelése az Európai Unió 2016/679 rendelete, azaz az
Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelel.
Jelen tájékoztató az adatkezelési nyilvántartás alapját képezi, az Manland
Vendégház (www.manland.hu) weboldalára  vonatkozik, amelynek üzemeltetője
Magyar Tünde és Csikesz Péter András magánszállás kiadók.
Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme. Ha kérdése
merül fel, vagy ha többet szeretne megtudni az adatvédelméről, kérjük, forduljon
hozzánk az manlandvendeghaz@gmail.com  e-mail-címen.
Az Manland Vendégház a Booking.com szállásszolgáltató partnere. Erre való
tekintettel kérjük, tájékozódjon a Booking.com (www.booking.com) szolgáltató
adatvédelemre és sütikre vonatkozó irányelveiről is, mely esetünkben is irányadó.
A technológia folyamatos fejlődése, a szolgáltatásunkban vagy a jogi
környezetben bekövetkező változások és egyéb okok is szükségessé tehetik
adatvédelmi értesítőnk módosítását. Ezért fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor
módosítsuk a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, Önt pedig arra kérjük, hogy
rendszeresen tájékozódjon az aktuális állapotról.

 1. Fogalmak
  • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre
   („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes
   személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
   például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
   személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
   azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
   nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége,
   így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
   megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
   terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás
   vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
   kezelésük korlátozása céljából;
  • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan
   formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes
   személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a
   munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
   személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez,
   tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
   előrejelzésére használják;
  • „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
   decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt
   állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
  • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
   vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és
   eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés
   céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt
   vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy
   a tagállami jog is meghatározhatja;
  • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
  • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
  • „azérintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
  • „személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;
 1. Az adatkezelésért felelős fél
  Az EU általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban „GDPR”) 4. cikkének (7)
  bekezdése szerint a felelős fél: Magyar Tünde és Csikesz Péter András 3516
  Miskolc, Esztergáylos utca 21, Telefon: 00 36 30 9156070
 2. Adatvédelmi tisztviselő: nincs
 3. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés
  jogalapja:
 4. a) cél
  -a szerződés teljesítése, illetve az adatkezelő jogos igényének érvényesítése,
  amennyiben az adatkezelőnek pénzbeli követelése van az érintett felé. A név és
  lakcím adatra az adatkezelő által kibocsátandó bizonylat kiállítása érdekében is
  szükség van. A telefonszámra/e-mail azért van szükség, hogy az adatkezelő a
  szerződés teljesítésével kapcsolatban értesíteni tudja az érintettet.
  b) jogalap:
  –  az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
  fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
  megtételéhez szükséges,
  – az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
  – az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
  szükséges.
  – az e-mail cím, telefonszám tekintetében az érintett kijelenti, hogy hozzájárulását adja személyes adatának a fenti célból  történő kezeléséhez. Azon adatok tekintetében, amelyekhez hozzájárulását adta, az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 1. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: 
  – könyvelő (az adatkezelő részére végzett folyamatos könyvviteli szolgáltatás
  teljesítése céljából)
  – ügyvéd (abban az esetben ha az adatkezelő peres vagy peren kívüli képviseletét
  látja el az érintettel szemben)
  – booking.com szálláshely szolgáltató (szerződéses kapcsolat időtartama alatt)
 2. Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
  nem továbbítja a személyes adatokat.
 3. A személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
  ezen időtartam meghatározásának szempontjai:

  – a szerződéses jogviszony tartama alatt folyamatos,
  – szerződéses kapcsolat létrejötte esetén:
  – amennyiben a szerződés megszűnik a név és lakcím kivételével valamennyi
  adat adat a jogviszony megszűnésekor haladéktalanul,
  – amennyiben a szerződés megszűnik, de az adatkezelő irányába az érintettnek
  tartozása van, a név és lakcím adat alegutolsó fizetési kötelezettsége esedékessé
  válásának napjától számított 5. évben,
  – amennyiben a szerződés megszűnik és az adatkezelő által bizonylat kiállítására
  került sor, a név és lakcím adat annak kibocsátásától számított és az
  adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban meghatározott bizonylat megőrzési
  határidő lejártát követő napon az adatkezelő által törlésre kerül.
  E két utóbbi tárolási időtartam közül a hosszabbik időtartam az irányadó.
 4. Az Ön jogai
  Az Önre vonatkozó személyes adatokat illetően Ön a következő jogokkal
  rendelkezik:
  8.1. Általános jogok
  Önnek joga van az adatokról információt kapni, azokat javítani, törölni, korlátozni
  azok kezelését, ellentmondással élni a kezelésükkel szemben, az adatokat
  hordozható formátumban megkapni. Ha az adatok kezelése az Ön
  hozzájárulásán alapul, akkor Önnek joga van a jövőre vonatkozóan visszavonni a
  hozzájárulását.
  8.2. Jogok az adatok jogos érdek alapján történő kezelésének esetében
  A GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján Önnek jogában áll az Ön konkrét
  helyzete okán bármikor ellentmondással élni az Önre vonatkozó személyes
  adatok kezelésével szemben a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése (közérdekű
  adatkezelés) vagy a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdekből történő
  adatkezelés) szerint; ez alkalmazandó a jelen rendelkezésen alapuló
  profilkészítésre is. Amennyiben Ön ellentmondással él, a továbbiakban nem
  fogjuk kezelni az Ön személyes adatait, kivéve, ha arra olyan kényszerítő és
  jogszerű alapunk van, amely felülbírálja az Ön érdekeit, jogait és szabadságait,
  vagy ha az adatkezelés törvényes igényeink érvényesítését, teljesítését vagy
  védelmét segíti.
  8.3 A direkt marketinggel kapcsolatos jogok
  Ha az Ön személyes adatait direkt marketing céljából kezeljük, akkor Önnek a
  GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján jogában áll bármikor kifogást emelni az
  Önre vonatkozó személyes adatok ilyen reklámcélú kezelése ellen; ez adott
  esetben alkalmazandó a profilkészítésre is, amennyiben az ilyen direkt
  marketinghez kapcsolódik.
  Amennyiben Ön kifogást emel a direkt marketing céljából történő adatkezelés
  ellen, akkor a jövőben nem fogjuk az Ön személyes adatait ilyen célokból kezelni.
  8.4. Jog panasz benyújtására a felügyeleti hatósághoz
  Önnek jogában áll az is, hogy az Ön személyes adatainak általunk történő
  kezelésére vonatkozóan panaszt nyújtson be az illetékes adatvédelmi felügyeleti
  hatósághoz.
  Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Honlap: http://naih.hu
 1. Személyes adatok gyűjtése weboldalunk látogatása közben
  Ha Ön a weboldalt tájékozódási céllal használja, azaz ha nem iratkozik fel és más
  módon sem adja meg adatait, akkor csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük,
  amelyeket az Ön internetböngészője továbbít a kiszolgálónknak. Ha Ön meg
  szeretné tekinteni a weboldalunkat, akkor a weboldalunk megjelenítéséhez,
  valamint stabilitásának és biztonságának biztosításához szükséges adatokat
  gyűjtjük. Csak a foglalásokkal kapcsolatos gyanított visszaélés esetében
  használjuk fel ezt a hivatkozási információt a felelős személy kilétének
  megállapításához. Ennek jogalapját a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése képezi:
  – az IP-cím, az érdeklődés dátuma és időpontja, a greenwichi középidőtől (GMT)
  számított időeltolódás, a kérés tartalma (a konkrét oldal), a hozzáférés
  állapota/HTTP állapotkód, a továbbított adatok mennyisége ez egyes esetekben,
  a kérést fogadó weboldal, az internetböngésző, az operációs rendszer és annak
  felhasználói felülete, nyelve, továbbá a böngészőszoftver verziója.
 2. Kapcsolattartás e-mailben vagy kapcsolattartási űrlappal
  Amikor Ön e-mailben vagy a kapcsolattartási űrlapon keresztül hozzánk fordul,
  akkor tároljuk az Ön által megadott adatokat (az Ön e-mail-címét, esetleg az Ön
  nevét és telefonszámát), hogy meg tudjuk válaszolni a kérdéseit. Amennyiben
  kapcsolattartási űrlapunkon olyan adatok megadását kérjük, amelyekre nincs
  szükség az Önnel való kapcsolattartáshoz, ezeket mindig „nem kötelező”-ként
  (vagy „opcionális”-ként) jelöljük meg. Ezek az adatok az Ön érdeklődésének
  igazolására és kérése kezelésének javítására szolgálnak. Ezekről az adatokról
  kimutatás kifejezetten önkéntes alapon és az Ön hozzájárulásával készül – a
  GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja. Amennyiben ez kommunikációs
  csatornákra vonatkozó adatokat érint (például az Ön e-mail-címét vagy
  telefonszámát érinti), Ön ahhoz is hozzájárul, hogy szükség esetén kapcsolatba
  lépjünk Önnel ezen a kommunikációs csatornán keresztül a kérdésének

megválaszolása érdekében. Ön természetesen bármikor visszavonhatja ezt a
hozzájárulását a jövőre vonatkozóan.
Az ezzel összefüggésben felmerülő adatokat töröljük, miután tárolásukra már
nincs szükség, vagy korlátozzuk a kezelésüket, ha a jogszabályok a megőrzésüket
írják elő.

 1. Adattovábbítás
  Általános szabályként az Ön adatait nem fogjuk harmadik felekhez továbbítani,
  kivéve, ha erre jogszabály kötelez bennünket, vagy ha az adatok továbbítására a
  szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében van szükség, vagy ha Ön
  előzetesen kifejezett hozzájárulását adta adatainak továbbításához.
  Külső szolgáltatók és partnercégek, például online fizetést bonyolító beszállítók
  csak akkor kapják meg az Ön adatait, ha és amennyiben ez az Ön
  megrendelésének feldolgozásához szükséges. Ilyen esetekben azonban a lehető
  legkevesebb adatot továbbítunk. Gondoskodunk arról, hogy ha szolgáltatóink
  kapcsolatba kerülnek az Ön személyes adataival, akkor ez az adatvédelmi
  jogszabályok előírásaival összhangban történjen meg, a megrendelésnek a GDPR
  cikke szerinti feldolgozása során. Kérjük, az adott szolgáltató adatvédelmi
  irányelveit is vegye figyelembe. Bár ésszerű mértékig mi is megvizsgáljuk, hogy a
  szolgáltatások teljesítik-e a jogi követelményeket, a harmadik fél által nyújtott
  szolgáltatások tartalmáért az adott szolgáltató a felelős.
  Hangsúlyozzuk, hogy az Ön adatainak kezelésére az EU/EGT területén belül kerül
  sor. Előfordulhat azonban, hogy olyan szolgáltatókat veszünk igénybe, amelyek
  az adatokat az EU/EGT területén kívül kezelik. Ilyen esetben biztosítjuk, hogy az
  adatátvevő megfelelő szintű adatvédelmi intézkedéseket foganatosítson, még
  mielőtt továbbítanánk az Ön személyes adatait. Ez azt jelenti, hogy az
  adatvédelem kívánt szintjét vagy az EU általános szerződési feltételei vagy az
  EU-n belüli normákkal összemérhetőnek ítélt alkalmazott intézkedések alapján
  érjük el.
 2. Adatbiztonság
  Kiterjedt technikai és működési biztonsági intézkedéseket foganatosítottunk
  annak érdekében, hogy megvédjük az Ön adatait a véletlen vagy szándékolt
  manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől és attól, hogy az Ön adataihoz
  illetéktelenek hozzáférjenek. Biztonsági intézkedéseinket rendszeresen áttekintjük
  és frissítjük